Statute

Na osnovu člana 53. stav 3. tačka 1. Zakona o sportu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2011) i člana 22. stav 4. Zakona o udruženjima (“Sl. glasnik RS”, br. 51 od 14 jula 2009, 99/11) Skupština
UDRUŽENJA KOŠARKAŠKIH TRENERA SRBIJE na sednici održanoj 29.03.2012. godine usvojila je

STATUT UDRUŽENJA KOŠARKAŠKIH TRENERA SRBIJE

Opšte odredbe

Član 1.

Udruženje košarkaških trenera Srbije (u daljem tekstu: UKTS) je sportska organizacija osnovana radi unapređenja stručnog rada, usavršavanja, edukacije i zastupanja interesa članova u oblasti košarkaškog sporta.UKTS se konstituiše udruživanjem Udruženja košarkaških trenera Regije Sever - Novi Sad, Udruženja košarkaških trenera Regije Centar - Beograd, Udruženja košarkaških trenera Regije Zapad - Kragujevac i Udruženja košarkaških trenera Regije Istok - Niš.UKTS je u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka samostalna organizacija, sa statusom udruženja građana.

Član 2.

Pun naziv udruženja je: Udruženje košarkaških trenera Srbije.Skraćeni naziv je: UKTS.Sedište UKTS je u Beogradu, Sazonova 83, opština Vračar.Područje delovanja UKTS je teritorija Republike Srbije.

Član 3.

UKTS je pravno lice i samostalno nastupa prema trećim licima.UKTS ima pečat okruglog oblika sa čije unutrašnje strane stoji ćirilični natpis: Удружење кошаркашких тренера Србије.Ciljevi i zadaciČlan 4. Unapređenje stručnog rada na osnovama naučnih i savremenih metoda rada Izgrađivanje predloga, stavova, mišljenja i inicijativa o svim pitanjima od zajedničkog interesa za članove UKTS i košarkaški sport uopšte Propisivanje uslova i prava za sticanje trenerske licence Izdavanje trenerske licence Organizovanje trenerskih i ostalih seminara Povezivanje sa trenerskim organizacijama u inostranstvu Učestvovanje u radu KSS Realizacija odluka EABC, WABC i KSS i druge aktivnosti koje utvrde organi UKTSČlanstvo UKTSČlan 5. Članovi UKTS su lica koja obavljaju posao košarkaškog trenera ili poseduju stručno zvanje ili su na školovanju radi sticanja stručnog zvanja košarkaškog trenera.Član 6. Lice može biti primljeno u članstvo UKTS u koliko:Potpiše pristupnicu U celini prihvata Statut i druga opšta akta UKTS Podnese dokaz o obavljanu funkcije košarkaškog trenera ili posedovanju stručnog zvanja košarkaškog trenera ili školovanju radi sticanja zvanja košarkaškog trenera Uplati propisanu članarinuČlan 7. Odluku o prijemu u članstvo i prestanku članstva u UKTS donosi Upravni odbor većinom glasova.Član 8. Članstvo u UKTS prestaje:Smrću člana Na pismeni zahtev člana Odlukom Upravnog odboraOrgani UKTSČlan 9. Organi UKTS su:Skupština Upravni odbor Nadzorni odbor Predsednik Skupštine SekretarSkupština UKTSČlan 10. Skupština UKTS je najviši organ upravljanja.Skupštinu čine članovi UKTS preko delegata iz četiri regije i 3 (tri) delegata iz redova udruženja klubova, sudija i igračaDelegati Regija biraju se po sledećem principu: svaka regija, prema broju članova, daje određen broj delegata, jedan delegat na svakih 50 članova u regiji.Član 11. Skupštine Regija predlažu svoje predstavnike za Skupštinu UKTS.Član 12. Članovi Skupštine se biraju na period od 4 godine i mogu ponovo biti birani.Član 13. Mandat člana Skupštine UKTS prestaje pre isteka vremena na koji je izabran ako:Podnese ostavku Bude opozvan od organa koji ga je predložio (skupština Regija) U slučaju smrti U slučaju disciplinske kazneČlan 14. Skupština UKTS:Donosi Statut, njegove izmene i dopune, i druga opšta akta UKTS Utvrđuje osnove rada UKTS i odlučuje o svim bitnim pitanjima od značaja za rad UKTS Donosi Kodeks Utvrđuje stepen saradnje sa organima KSS Utvrđuje stepen saradnje sa drugim trenerskim organizacijama Donosi program i plan rada UKTS Donosi Poslovnik o radu Skupštine Usvaja finansijski izveštaj Razmatra i odlučuje o izveštajima Upravnog, Nadzornog odbora i Sekretara Imenjuje i razrešava Predsednika Skupštine UKTS Imenuje i razrešava članove Upravnog i Nadzornog odbora Imenuje i razrešava Sekretara UKTS Odlučuje o statusnim promenama Odlučuje o prestanku UKTS Vrši sve ostale poslove u skladu sa StatutomČlan 15. Skupština zaseda najmanje jednom godišnje. Skupštinu saziva i njome rukovodi Predsednik Skupštine, po potrebi.Skupština se saziva na zahtev Upravnog, Nadzornog odbora, jedne četvrtine članova Skupštine ili na zahtev Skupštine Regija.Na Skupštini sazvanoj na osnovu prethodnih naloga može se raspravljati samo o pitanjima zbog kojih je traženo sazivanje Skupštine.Član 16. Skupština zaseda ako je prisutno 51% članova.Za donošenje odluka potrebna je apsolutna većina glasova, odnosno više od polovine ukupnog broja prisutnih članova Skupštine.Rad Skupštine UKTS uređuje se Poslovnikom.Upravni odbor UKTSČlan 17. Upravni odbor je izvršni organ UKTS.Upravni odbor broji 7 članova. Predsednik Skupštine je automatski Predsednik Upravnog odbora. 4 (četiri) predsednika Regija automatski postaju članovi Upravnog odbora UKTS a ostale članove bira Skupština UKTS na predlog Predsednika.Član 18. Članovi Upravnog odbora se biraju na period od 4 godine i mogu biti ponovo birani.Član 19. Skupština može smeniti člana Upravnog odbora ukoliko ne sprovodi akte UKTS i ne pridržava se politike UKTS. Mandat članova Upravnog odbora prestaje pre isteka vremena na koji je biran ukoliko podnese ostavku ili u slučaju smrti.Član 20. Rukovodi radom UKTS između dve Skupštine Utvrđuje predlog Statuta i drugih opštih akata koje donosi Skupština UKTS Utvrđuje predlog finansijskog plana Donosi akte i odluke koje nisu u nadležnosti Skupštine Donosi odluku o prijemu u članstvo i prestanku članstva u UKTS Određuje uslove za sticanje trenerskih licenci Vrši davanje trenerskih licenci Usvaja završni račun UKTS Utvrđuje program međunarodne saradnje Organizuje seminare za stručno usavršavanje trenera Donosi odluku o slanju trenera na stručno usavršavanje u zemlji i inostranstvu Vrši druge poslove koje nisu u nadležnosti SkupštineČlan 21. Upravni odbor radi na redovnim i vanrednim sednicama. Redovne sednice saziva Predsednik Upravog odbora, dok vanredne se zakazuju na zahtev 4 člana Upravnog odbora ili na zahtev Predsednika Skupštine UKTS, Sekretara UKTS, Skupštine UKTS ili regionalnih udruženja. Na tim sednicama može se raspravljati samo o pitanjima koja su bila razlog sazivanja. Za redovno sazivanje sednice, rok za slanje materijala za sednicu je 7 dana pre početka sednice.Član 22. Radom Upravnog odbora na sednici, rukovodi Predsednik Upravog odbora. Upravni odbor punopravno može donositi odluke ukoliko je prisutno više od polovine članova. Za donošenje odluka, potrebno je izjašnjavanje apsolutne većine prisutnih članova Upravnog odbora.Nadzorni odborČlan 23. Nadzorni odbor je nadzorni organ UKTS koji vrši kontrolu nad zakonitošću rada UKTS, sprovođenju opštih akata i kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja.Član 24. Članove Nadzornog odbora bira Skupština UKTS. Nadzorni odbor se sastoji od 3 člana.Član 25. Nadzorni odbor podnosi Skupštini i Upravnom odboru izveštaj o svom radu, najmanje jednom godišnje.Član 26. Nadzorni odbor donosi svoje odluke ukoliko su prisutni svi članovi.Predsednik Skupštine UKTSČlan 27. Izbor Predsednika Skupštine, vrši se na zasedanju Skupštine glasanjem iz redova istaknutih trenera na predlog Upravnog odbora, Regija ili nekog od članova UKTS. Predsednik Skupštine bira se na period od 4 godine i može ponovo biti biran na tu funkciju. Predsednik Skupštine predstavlja i zastupa UKTS. Predsednik za svoj rad odgovara Skupštini. Predsednik rukovodi radom Skupštine i obavlja sve poslove u skladu sa Statutom.Sekretar UKTSČlan 28. Sekretar UKTS je izvršni organ Upravnog odbora. Sekretara imenuje Skupština na predlog Upravnog odbora. Mandat sekretara, utvrđuje se ugovorom o njegovom angažovanju koji ne može biti duži od 4 godine.Sekretar može biti u stalnom radnom odnosu ili kao honorarni saradnik.Po isteku ugovorenog mandata, isto lice može biti ponovo imenovano za sekretara UKTS.Član 29. Sekretar za svoj rad odgovara Upravnom odboru i Skupštini.Član 30. Sekretar UKTS:Koordinira saradnju između udruženja Regija kao i sa Udruženjem košarkaških trenera Srbije i ostalim košarkaškim organizacijama u zemlji i inostranstvu. Obavlja tehničku pripremu za seminare Obavlja pripremu za publikovanje stručnih publikacija Obavlja druge poslove koje mu poveri Skupština, Upravni odbor i Predsednik UKTSSredstva UKTSČlan 31. Sredstva za rad UKTS obezbeđuju se:Naplatom godišnje članarine Prihodom od manifestacija koje organizuje Udruženje Donacijama, subvencijama i drugim prihodima iz budžeta i drugih izvora u skladu sa zakonom Od donacija KSSČlan 32. Obim, namera i raspodela finansijskih sredstava utvrđuju se finansijskim planom za svaku godinu. Prihodi i rashodi moraju biti uravnoteženi.Član 33. Javnost u radu UKTS obezbeđuje se javnošću sednica organa i tela, izdavanjem informacija o njihovom radu i saradnjom sa sredstvima javnog informisanja.UKTS redovno obaveštava sve svoje članove i javnost sa svojim odlukama, stavovima i predlozima, aktuelnim dešavanjima putem sredstava javnog informisanja ili izdavanjem posebnih publikacija i biltena.Stavove UKTS mogu da iznose i zastupaju samo izabrani članovi UKTS, koji su i odgovorni za njihovu tačnost.Opšti aktiČlan 34. Opšti akti UKTS su Statut, Kodeks, Pravilnici i odluke kojima se na opšti način utvđuju određena pitanja.Inicijativu za donošenje Statuta UKTS odnosno opšteg akta i za njegove izmene može dati Predsednik UKTS, Nadzorni odbor, Upravni odbor, Sekretar i najmanje 5 članova Skupštine.O inicijativi za donošenje Statuta odnosno njegovim izmenama i dopunama, razmatra Upravni odbor UKTS u roku od 15 dana od dana podnošenja inicijative. Ukoliko prihvati inicijativu za donošenje novog Statuta ili njegovih izmena i dopuna, Upravni odbor utvrđuje nacrt Statuta i organizuje javnu raspravu koja traje 30 dana od dana dostavljanja materijala na raspravu. Po isteku roka za javnu raspravu Upravni odbor utvrđuje predlog Statuta odnosno njegovih izmena i dopuna i dostavlja ga Skupštini na usvajanje.Član 35. Članovi Skupštine mogu podneti i pismene amandmane na predlog Statuta odnosno njihovih izmena i dopuna najkasnije 8 dana pre održavanja Skupštine.U hitnim slučajevima Upravni odbor može dostaviti Skupštini na usvajanje predlog Statuta odnosno njegovih izmena i dopuna i bez sprovođenja javne rasprave, a razlozi hitnosti se moraju obrazložiti uz dostavljanje materijala.Član 36. Opšti akti UKTS moraju se usaglasiti sa Statutom UKTS najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta odnosno njegovih izmena i dopuna.Prestanak radaČlan 37. Udruženje prestaje sa radom pod uslovima predviđenim Zakonom.Odluku o prestanku rada donosi Skupština UKTS.U slučaju prestanka rada imovina i sredstva UKTS prelaze na organizaciju koja preuzima prava i obaveze UKTS.Prelazne i završne odredbeČlan 38. Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Udruženja košarkaških trenera Srbije.U Beogradu 29.03.2012