Pravilnik o licenciranju


pravilnik o izdavanju licenci trenerima 

Član 1.

            Udruženje košarkaških trenera Srbije izdaje licence trenerima.

Član 2.

            Licenca se izdaje samo članovima UKTS.

Član 3.

Licencu može dobiti i trener stranac koji ima obrazovanje VI/1 stepen i VII/1 stepena i koji je osvajao evropske i američke titule u seniorskoj konkurenciji, i to kao glavni trener na klupskom ili reprezentativnom nivou, ili titule u okviru konferencije prve lige koledža SAD, ili da ima NBA staž minimum pet godina kao trener.

Član 4.

Licenca daje pravo na rad i vođenje ekipa u rangu predviđenom za nivo licence.

Licenca se izdaje samo ekipama koje su izmirile svoje obaveze prema prethodno licenciranim trenerima.

Član 5.

Licenca se izdaje na lični zahtev trenera.

Član 6.

Licenca važi za takmičarsku sezonu za koju je overena.

Član 7.

Licenca se povlači ukoliko trener ne poštuje Statut UKTS, kodeks UKTS i normativna akta KSSCG ili je prezentirao lažnu dokumentaciju radi dobijanja licence.

Član 8.

Arbitražna komisija utvrđuje da li su ispunjeni uslovi iz člana 9. izvršeni prekršaj iz člana 7.

Arbitražna komisija se sastoji iz tri člana. U komisiji su zastupljeni predstavnik KSS, predstavnik UKTSCG i komesar lige. Arbitražna komisija može izdati uslovnu (privremenu) licencu do 60 dana, do regulisanja odnosa prethodni trener-klub.

Član 9.

Licence mogu biti crvene i plave.

Nosioci crvene licence su glavni i pomoćni treneri A muške i A ženske savezne, B muške lige i liga na republičkom nivou.

Član 10.

Nosioci plave licence su glavni i pomoćni treneri republičkih liga, i treneri pionira, kadeta i juniora. 

Član 11.

Za dobijanje crvene licence potrebno je:

·         Da je član UKTS

·         Zvanje – minimum viši košarkaški trener (VI/1 stepen VKŠ) ili da je osvojio titule u seniorskoj konkurenciji u prvenstvu ili kupu Jugoslavije (Srbije i Crne Gore), ili na prvenstvu Evrope na klupskom ili reprezentativnom nivou, kao glavni trener.

·         Da ima najmanje 4 godine radnog iskustva kao trener ili da ima 30 nastupa za seniorsku reprezentaciju Jugoslavije ili 8 godina igračkog staža u saveznom rangu.

·         Da je prisustvovao «Trenerskim danima».

·         Potpisan, verifikovan i deponovan ugovor o angažovanju košarkaškog trenera

Član 12.

Za dobijanje plave licence potrebno je:

·         Da je član UKTSCG

·         Zvanje trener (operativni trener VKŠ)

·         Da ima najmanje 2 godine radnog iskustva kao trener ili da ima 4 godine igračkog staža

·         Da je prisustvovao «Trenerskim danima».

Član 13.

Prilikom svakog overavanja potrebno je uplatiti UKTS taksu čiji iznos određuje Upravni odbor UKTS, i deponovati ugovor o angažovanju košarkaškog trenera.

Tipski ugovor o angažovanju trenera mora biti verifikovan, pred predstavnikom UKTS ili poverenikom regiona u kom se nalazi klub.

Član 14.

Za sve što nije predviđeno ovim Pravilnikom nadležan je Upravni odbor UKTS.

Član 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da važe pravilnici o izdavanju stalnih, privremenih i zaslužnih licenci iz 1997. godine.

     Beograd,                                                                                                                                                    Predsednik UKTS

    22.01.2016.                                                                                                                                                     Ivan Jeremić